Sequence (fasta): 1ngpDownload

>1NGPL:N1G9 (IGG1-LAMBDA)
QAVVTQESALTTSPGETVTLTCRSSTGAVTTSNYANWVQEKPDHLFTGLIGGTNNRAPGV
PARFSGSLIGDKAALTITGAQTEDEAIYFCALWYSNHWVFGGGTKLTVLGQPKSSPSVTL
FPPSSEELETNKATLVCTITDFYPGVVTVDWKVDGTPVTQGMETTQPSKQSNNKYMASSY
LTLTARAWERHSSYSCQVTHEGHTVEKSLSRADCS
>1NGPH:N1G9 (IGG1-LAMBDA)
QVQLQQPGAELVKPGASVKLSCKASGYTFTSYWMHWVKQRPGRGLEWIGRIDPNSGGTKY
NEKFKSKATLTVDKPSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCARYDYYGSSYFDYWGQGTTLTVSS
AKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTFPAVLQSD
LYTLSSSVTVPSSPWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPRDC